رزق | RZQ Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the رزق | RZQ’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps رزق | RZQ.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of رزق | RZQ

App Name : رزق | RZQ

Logo

رزق | RZQ-SocialPeta

OS : iOS

Network : Instagram,Facebook

Developer : MORGAN FOR GENERAL TRADING COMPANY

Publisher :

Total creative ads during the time period : 14

Duration : 252

Popularity : 756

2. رزق | RZQ’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser رزق | RZQ in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of رزق | RZQ in the recent period. As of 2020-08-22, among the رزق | RZQ‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-22, رزق | RZQ’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 50.0%,

Instagram’s proportion is 50.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-22, رزق | RZQ‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 50.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of رزق | RZQ

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of رزق | RZQ. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of رزق | RZQ

Ad Details :

Headline :rzqapp

Text :وين ماتكون رزق موجود 🧞 #رزق_يخلصك

Top 2 Ad Creative of رزق | RZQ

Ad Details :

Headline :rzqapp

Text :طبعاً مو بس هالخدمه موفرينها 👀 حتى اذا نقصكم فحم ولا بانزين راح نكون بالخدمه🔥🔥

Top 3 Ad Creative of رزق | RZQ

Ad Details :

Headline :rzqapp

Text :تخيل انت تحدد سعر التوصيل ! وانت تختار المندوب الأقرب والارخص 😍 متوهق وماعندك وقت!؟ ⌛️ تبي تجيب دشاديشك من المصبغه ؟؟ و تبي تجيب اغراض للبيت ؟؟ و تبي تجيب اغراض من المكتبة؟؟ خل رزق يساعدك ويوصلك اللي تبيه💨🚙 اذا كنت متوهق !؟ رزق يخلصك👌🏻 #تطبيق_رزق #رزق_يخلصك #الكويت

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 3 3 1
Popularity 55 55 51
Dimensions 640 x 640 640 x 672 640 x 798
Creative Type Image Image Image
Network Instagram Instagram Instagram
Related Ads 1 1 1
Countries Egypt,Qatar,Lebanon,United Arab Emirates,Israel,Bahrian,Kuwait,Saudi Arabia,Azerbaijan Kuwait,Bahrian,Israel,Egypt,Qatar,Lebanon,Azerbaijan,Saudi Arabia,United Arab Emirates Kuwait,Bahrian,Azerbaijan,Qatar,Saudi Arabia,United Arab Emirates,Egypt,Israel,Lebanon
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for رزق | RZQ in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free رزق | RZQ’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to رزق | RZQ, you can click the app name below to view related reports.