မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin

App Name : မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin

Logo

မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Messenger

Developer : Bagan Innovation Technology

Publisher : 30 Day Fitness Challenge - Workout at Home,Treehouse Table,7 Minute Workout,SHAREit - Transfer Share,True Mobile Caller ID Locator Call Blocker,TalkU Free Calls +Free Texting +International Call,Text Free: Free Text Plus Call

Total creative ads during the time period : 519

Duration : 999

Popularity : 82,967

2. မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin in the recent period. As of 2020-09-05, among the မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 3.33%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 96.67%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-05, မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 45.06%,

Audience Network’s proportion is 31.65%,

Messenger’s proportion is 23.29%,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-05, မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin‘s network with the most ads is Messenger and its proportion is 46.67%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin

Ad Details :

Headline :မင္းသိခၤကို ေဒါင္းလုပ္ရယူလိုက္ပါ >

Text :မင္းသိခၤ ေဗဒင္ Application တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဗဒင္ေဟာကိန္းမ်ားသည္ ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ၏ ေဗဒင္ပညာအတုိင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္းျ....

Top 2 Ad Creative of မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin

Ad Details :

Headline :ေဗဒင္ေမးၾကည့္မယ္ >> >>

Text :

Top 3 Ad Creative of မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin

Ad Details :

Headline :App အခမဲ့ ရယူ ေမးျမန္းဖို႔ ႏွိပ္ပါ >>>

Text :မင္းသိခၤ ေဗဒင္ Application တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဗဒင္ေဟာကိန္းမ်ားသည္ ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ၏ ေဗဒင္ပညာအတုိင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္းျ....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 266 286 182
Popularity 999 999 990
Dimensions 600 x 600 400 x 400 1080 x 1080
Creative Type Image Video Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Myanmar Myanmar Myanmar
Language English NA English

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - Min Thein Kha BayDin, you can click the app name below to view related reports.