အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way) Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way).

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)

App Name : အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)

Logo

အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)-SocialPeta

OS : Android

Network : Audience Network,Facebook,Instagram

Developer : Greenovator Agri-tech

Publisher : YouCam Nails - Manicure Salon for Custom Nail Art,Korean Food Recipes - 10k Recipes,30 Day Fitness Challenge - Workout at Home,7 Minute Workout,Blue Light Filter,Treehouse Table,BeautyPlus - Easy Photo Editor Selfie Camera

Total creative ads during the time period : 200

Duration : 646

Popularity : 20,804

2. အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way) in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way) in the recent period. As of 2020-09-07, among the အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 27.22%,

Audience Network’s proportion is 24.72%,

Instagram’s proportion is 24.03%,

Messenger’s proportion is 24.03%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way). We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)

Ad Details :

Headline :Green Way

Text :သီးႏွံေစ်းကြက္တစ္ခုခိုင္မာဖို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးမွတ္တမ္းဆိုတာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။...

Top 2 Ad Creative of အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)

Ad Details :

Headline :Green Way

Text :နည်းပညာခေတ်မှာ နည်းပညာဖြင့်စိုက်ပျိုးဖို့ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အချိန်ရောက်ပြီ...

Top 3 Ad Creative of အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)

Ad Details :

Headline :သဘာဝပိုးသတ်ဆေးလုပ်နည်း >

Text :စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ သတင္း ၊ ေဆာင္းပါးေတြကို ေတာင္သူမ်ားဦးႀကီးမ်ားထံသို႔ လွ.....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 168 125 118
Popularity 701 465 429
Dimensions 750 x 750 750 x 750 1080 x 1080
Creative Type Image Image Image
Network Audience Network Audience Network Instagram
Related Ads 2 2 2
Countries Netherlands,Suriname Netherlands,Suriname Bangladesh,Myanmar,India,Thailand
Language Dutch Dutch NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way) in recent advertising is Audience Network, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way)’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to အစိမ္းေရာင္လမ္း (Green Way), you can click the app name below to view related reports.