13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း

App Name : 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း

Logo

13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Messenger

Developer : VNG GAME STUDIOS SEA

Publisher : USA Weather forecast,Treehouse Table,SHAREit - Transfer Share,All Recipes Free,30 Day Fitness Challenge - Workout at Home,Avira Antivirus Security 2019-Antivirus AppLock,Blue Light Filter

Total creative ads during the time period : 1,629

Duration : 732

Popularity : 306,527

2. 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း in the recent period. As of 2020-09-06, among the 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 25.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 75.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 28.67%,

Messenger’s proportion is 24.4%,

Audience Network’s proportion is 24.24%,

Instagram’s proportion is 22.69%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း‘s network with the most ads is Instagram and its proportion is 27.08%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း

Ad Details :

Headline :နံပတ္ ၁ "၁၃ခ်ပ္ပိုကာ" ဂိမ္း

Text :

Top 2 Ad Creative of 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း

Ad Details :

Headline :၁၂ ျပားပိတ္သည္

Text :

Top 3 Ad Creative of 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း

Ad Details :

Headline :၁၂ ျပားပိတ္သည္

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 337 192 192
Popularity 998 995 994
Dimensions 400 x 226 400 x 224 320 x 400
Creative Type Video Video Video
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 2 1 1
Countries Myanmar,Thailand Myanmar,United States,Thailand Thailand,Myanmar,United States
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to 13 ခ်ပ္ ပိုကာ ZingPlay ၁၃ MM Poker အခမဲ့ ကတ္ဂိမ္း, you can click the app name below to view related reports.