AraratMobile Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the AraratMobile’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps AraratMobile.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of AraratMobile

App Name : AraratMobile

Logo

AraratMobile-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,YouTube

Developer : ARARATBANK

Publisher :

Total creative ads during the time period : 13

Duration : 267

Popularity : 682

2. AraratMobile’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser AraratMobile in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of AraratMobile in the recent period. As of 2020-08-26, among the AraratMobile‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 100.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-26, AraratMobile’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-26, AraratMobile‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of AraratMobile

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of AraratMobile. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of AraratMobile

Ad Details :

Headline :Գրավիչ տոկոսադրույք

Text :Ներդրեք #ավանդ ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ-ում, զգացե՛ք Ձեր խնայողություններից եկամուտ ստանալու հարմարավետությունը։ ❤️ԱՐԱՐԱՏ-ԿՈՄՖՈՐՏ❤️ ❗️❗️ավանդի խզման հնարավորություն տոկոսագումարների #պահպանմամբ

Top 2 Ad Creative of AraratMobile

Ad Details :

Headline :Գրավիչ տոկոսադրույք

Text :Ներդրե՛ք «ԱՐԱՐԱՏ-ԿՈՄՖՈՐՏ» #ավանդ Araratbank-ում և ստացեք եկամուտ։ Մեզ մոտ դուք կստանաք. ✅գրավիչ տոկոսադրույք, ✅ավանդի խզման հնարավորություն՝ տոկոսագումարների պահպանմամբ ✅մի շարք այլ առավելություններ Իմացե՛ք ավելին

Top 3 Ad Creative of AraratMobile

Ad Details :

Headline :Գրավիչ տոկոսադրույք

Text :Ներդրե՛ք «ԱՐԱՐԱՏ-ԿՈՄՖՈՐՏ» #ավանդ Araratbank-ում և ստացեք եկամուտ։ Մեզ մոտ դուք կստանաք. ✅գրավիչ տոկոսադրույք, ✅ավանդի խզման հնարավորություն՝ տոկոսագումարների պահպանմամբ ✅մի շարք այլ առավելություններ Իմացե՛ք ավելին

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 1 1
Popularity 52 51 51
Dimensions 1200 x 630 1200 x 1200 1200 x 1200
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Estonia Armenia Armenia
Language NA Indonesian Indonesian

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for AraratMobile in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free AraratMobile’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to AraratMobile, you can click the app name below to view related reports.