EasyWallet Mobile Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the EasyWallet Mobile’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps EasyWallet Mobile.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of EasyWallet Mobile

App Name : EasyWallet Mobile

Logo

EasyWallet Mobile-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Easypay LLC

Publisher : Fotor - Photo Editor & Collage,GulogGratis: Køb & sælg,POTO - Photo Frames & Collage,开箱模拟器 for 皇室战争,Un día más culto,Video Editor with Music Star,MakeupPlus,TopBuzz: Notícias,Vídeos, GIFs

Total creative ads during the time period : 70

Duration : 822

Popularity : 3,654

2. EasyWallet Mobile’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser EasyWallet Mobile in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of EasyWallet Mobile in the recent period. As of 2020-08-20, among the EasyWallet Mobile‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 100.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-20, EasyWallet Mobile’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-20, EasyWallet Mobile‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of EasyWallet Mobile

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of EasyWallet Mobile. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of EasyWallet Mobile

Ad Details :

Headline :EasyWallet. Մեզ հետ ապահով է

Text :EasyWallet-ի հետ ապահով են և՛ գործարքները, և՛ անձնական տվյալները, և՛ նույնիսկ ազատ ժամանակը: Ներբեռնի՛ր հավելվածը հիմա` bit.ly/344G3O9 _ www.easypay.am 011 261 261 «Իզի Փեյ» ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից

Top 2 Ad Creative of EasyWallet Mobile

Ad Details :

Headline :EasyWallet Mobile

Text :EasyWallet-ի հետ ապահով են և՛ գործարքները, և՛ անձնական տվյալները, և՛ նույնիսկ ազատ...

Top 3 Ad Creative of EasyWallet Mobile

Ad Details :

Headline :EasyWallet Mobile

Text :Կատարի՛ր գործարքներդ #EasyWallet-ով ընդամենը 1 ակնթարթում՝ առանց տանից դուրս գալու։...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 67 25 17
Popularity 363 123 94
Dimensions 960 x 960 421 x 748 843 x 441
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Audience Network Audience Network
Related Ads 1 1 1
Countries Armenia Canada,Australia,United States,United Kingdom United States,United Kingdom,Canada,Australia
Language English English English

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for EasyWallet Mobile in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free EasyWallet Mobile’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to EasyWallet Mobile, you can click the app name below to view related reports.