Hand 2 Hand Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Hand 2 Hand’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Hand 2 Hand.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Hand 2 Hand

App Name : Hand 2 Hand

Logo

Hand 2 Hand-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Messenger

Developer : H2H LLS

Publisher :

Total creative ads during the time period : 17

Duration : 185

Popularity : 976

2. Hand 2 Hand’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Hand 2 Hand in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Hand 2 Hand in the recent period. As of 2020-09-03, among the Hand 2 Hand‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-03, Hand 2 Hand’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-03, Hand 2 Hand‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Hand 2 Hand

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Hand 2 Hand. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Hand 2 Hand

Ad Details :

Headline :H2H-ի միջոցով AVITO-ից ապրանքների ձեռք բերում

Text :❗️Գնեք օրիգինալ ավտոպահեստամասեր Avito-ից, իսկ գնումը և փոխադրումը կկազմակերպենք մենք։ ծավալային քաշ ունեցող պահեստամասերի համար 1կգ 1020 դրամ

Top 2 Ad Creative of Hand 2 Hand

Ad Details :

Headline :AliExpress запускает еще три постоянных рейса в Россию

Text :Համաձայն մեջբերված պոզիտիվ փաստի ՝ H2H-ի միջոցով պատվերների առաքումները AliExpress -ից կդառնան էլ ավելի արագ✈️ Մանրամասների համար - https://h2h.am/service-details/20

Top 3 Ad Creative of Hand 2 Hand

Ad Details :

Headline :AliExpress запускает еще три постоянных рейса в Россию

Text :AliExpress запускает еще три постоянных рейса в Россию

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 51 2 2
Popularity 145 57 53
Dimensions 600 x 390 1024 x 575 1024 x 575
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 2 1 1
Countries Slovenia Armenia Armenia
Language NA English Russian

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Hand 2 Hand in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Hand 2 Hand’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Hand 2 Hand, you can click the app name below to view related reports.