Nhanh.vn Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Nhanh.vn’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Nhanh.vn.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Nhanh.vn

App Name : Nhanh.vn

Logo

Nhanh.vn-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook

Developer :

Publisher :

Total creative ads during the time period : 2

Duration : 7

Popularity : 109

2. Nhanh.vn’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Nhanh.vn in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Nhanh.vn in the recent period. As of 2020-08-19, among the Nhanh.vn‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-19, Nhanh.vn’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-19, Nhanh.vn‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Nhanh.vn

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Nhanh.vn. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Nhanh.vn

Ad Details :

Headline :Muốn nhân sản lượng đơn, hãy dùng Nhanh.vn!

Text :LOANH QUANH VÀI CHỤC ĐƠN/NGÀY... và bạn không thể tăng số đơn lên, dù đã thử nhiều cách? Bán online là quy trình gồm nhiều bước, "gãy" ở bất cứ bước nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của bạn. Thử tối ưu 4 bước sau xem nhé: 1.Tối ưu tỉ lể chốt đơn qua page 2. Tối ưu chi phí giao hàng 3. Tối ưu trải nghiêm mua sắm hàng của khách 4. Tối ưu dòng tiền, đối soát COD ▶️ Xem chi tiết tại: https://bit.ly/3639TVi Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh tốt nhất Website: https://nhanh.vn/ Hotline: 1900 2812 ----- #Nhanh #Tiết_kiệm_thời_gian #Phần_mềm_quản_lý_bán_hàng_đa_kênh #Phần_mềm #Phanmem #Phần_mềm_quản_lý

Top 2 Ad Creative of Nhanh.vn

Ad Details :

Headline :Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Text :Bạn muốn remarketing khách đã mua trên sàn TMĐT, nhưng sàn lại không cho phép bạn xuất danh sách khách hàng? Dùng Nhanh.vn, vấn đề này sẽ được giải quyết https://bit.ly/3iNOPaG Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh tốt nhất Website: https://nhanh.vn/ Hotline: 1900 2812 ----- #Nhanh #Tiết_kiệm_thời_gian #Phần_mềm_quản_lý_bán_hàng_đa_kênh #Phần_mềm #Phanmem #Phần_mềm_quản_lý

Top 3 Ad Creative of Nhanh.vn

Ad Details :

Headline :

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 1 0
Popularity 58 51
Dimensions 720 x 720 1080 x 1080
Creative Type Image Image
Network Facebook Facebook
Related Ads 1 1 0
Countries Vietnam
Language NA Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Nhanh.vn in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Nhanh.vn’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Nhanh.vn, you can click the app name below to view related reports.