ONEX Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ONEX’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ONEX.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ONEX

App Name : ONEX

Logo

ONEX-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram

Developer : ONEX

Publisher :

Total creative ads during the time period : 18

Duration : 381

Popularity : 1,020

2. ONEX’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ONEX in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ONEX in the recent period. As of 2020-09-06, among the ONEX‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, ONEX’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Instagram’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, ONEX‘s network with the most ads is Instagram and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ONEX

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ONEX. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ONEX

Ad Details :

Headline :ONEX.AM

Text :✅ Ինչպե՞ս պատվիրել որակյալ և մատչելի մանկական հագուստ Carter's֊ի կայքից 🤗 ✅ Ինչպե՞ս մուտքագրել ONEX-ի առաքման հասցեն և ստանալ Հայաստանում 4-8 աշխ․ օրում Հետաքրքրե՞ց 👉 https://blog.onex.am/carters ⬇️ Դեռևս մեզ հետ չե՞ք 😊 https://onex.am/user/register

Top 2 Ad Creative of ONEX

Ad Details :

Headline :ONEX.AM

Text :✅ Ինչպե՞ս պատվիրել որակյալ և մատչելի մանկական հագուստ Carter's֊ի կայքից 🤗 ✅ Ինչպե՞ս մուտքագրել ONEX-ի առաքման հասցեն և ստանալ Հայաստանում 4-8 աշխ․ օրում Հետաքրքրե՞ց https://blog.onex.am/carters ⬇️ Դեռևս մեզ հետ չե՞ք https://onex.am/user/register

Top 3 Ad Creative of ONEX

Ad Details :

Headline :ONEX.AM

Text :✅ Ինչպե՞ս պատվիրել որակյալ մանկական հագուստ մինչև 70% զեղչով 🤗 ⠀ ✅ Ինչպե՞ս մուտքագրել ONEX-ի առաքման հասցեն և ստանալ Հայաստանում 4-8 աշխ․ օրում ⠀ Հետաքրքրե՞ց` https://blog.onex.am/carters

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 19 1 3
Popularity 100 55 55
Dimensions 640 x 640 720 x 480 640 x 640
Creative Type Image Image Image
Network Instagram Facebook Instagram
Related Ads 1 1 1
Countries Australia,United Kingdom,Canada,United States Canada,United Kingdom,United States,Australia Estonia
Language English English NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ONEX in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free ONEX’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ONEX, you can click the app name below to view related reports.