REVU GLOBAL Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the REVU GLOBAL’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps REVU GLOBAL.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of REVU GLOBAL

App Name : REVU GLOBAL

Logo

REVU GLOBAL-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook

Developer : RevuCorporation Inc.

Publisher :

Total creative ads during the time period : 3

Duration : 112

Popularity : 219

2. REVU GLOBAL’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser REVU GLOBAL in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of REVU GLOBAL in the recent period. As of 2020-08-27, among the REVU GLOBAL‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 100.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-27, REVU GLOBAL’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-27, REVU GLOBAL‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of REVU GLOBAL

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of REVU GLOBAL. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of REVU GLOBAL

Ad Details :

Headline :Photos de la publication de Revu Vietnam - Influencer Marketing Platform

Text :Khó khăn của doanh nghiệp / agency khi triển khai Influencer Marketing ở quy mô lớn (hàng trăm người) chính là bài toán mà Revu muốn góp phần giải quyết với: - Quy trình mới giúp tiết kiệm thời gian công sức: Đăng tuyển - Ứng tuyển - Lựa chọn - Định hướng - Post bài - Hệ thống tự động đề xuất Influencer phù hợp với yêu cầu. - Đội ngũ vận hành có kinh nghiệm làm việc với Influencer (chọn lọc, định hướng bài đăng...) - Công cụ tự động nhắc deadline qua thông báo trên nền tảng. - Influencer chủ động “nộp bài” và bài đăng tự động cập nhật vào dashboard report giúp tiết kiệm thời gian thu thập link bài đăng. - Thống kê real time chỉ số tương tác của từng bài đăng giúp tiết kiệm thời gian làm báo cáo. Và còn rất nhiều lợi ích mà chúng tôi đang phát triển và sẽ liên tục giới thiệu trong thời gian tới. #Revu #Influencer_marketing #Platform Nguồn ảnh: Chia sẻ của thành viên group DMA Network For Business.

Top 2 Ad Creative of REVU GLOBAL

Ad Details :

Headline :

Text :

Top 3 Ad Creative of REVU GLOBAL

Ad Details :

Headline :

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 0 0
Popularity 53
Dimensions 488 x 640
Creative Type Image
Network Facebook
Related Ads 1 0 0
Countries Vietnam
Language Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for REVU GLOBAL in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free REVU GLOBAL’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to REVU GLOBAL, you can click the app name below to view related reports.