Tutor Platform Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Tutor Platform’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Tutor Platform.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Tutor Platform

App Name : Tutor Platform

Logo

Tutor Platform-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : Aram Karapetyan

Publisher : BeautyPlus - Easy Photo Editor Selfie Camera,30 Day Arm Workout Challenge,30 Day Fitness Challenge - Workout at Home,CityMaps2Go Plan Trips Travel Guide Offline Maps

Total creative ads during the time period : 32

Duration : 477

Popularity : 2,287

2. Tutor Platform’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Tutor Platform in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Tutor Platform in the recent period. As of 2020-09-06, among the Tutor Platform‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, Tutor Platform’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, Tutor Platform‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Tutor Platform

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Tutor Platform. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Tutor Platform

Ad Details :

Headline :Դասավանդո՞ւմ ես, արի course.am

Text :Ավելի շատ ուսանողներ ունենալու համար պատշաճ ներկայացրու դասընթացներդ course.am-ում։

Top 2 Ad Creative of Tutor Platform

Ad Details :

Headline :Դասավանդո՞ւմ ես, արի course.am

Text :Ավելի շատ ուսանողներ ունենալու համար պատշաճ ներկայացրու դասընթացներդ course.am-ում։

Top 3 Ad Creative of Tutor Platform

Ad Details :

Headline :Marketing: myth and reality

Text :Marketing: myth and reality ՝ ONLINE կոնֆերանս իրական ու անիրական մարքեթինգի մասին։ 📌 Ավելի քան 22 հայաստանյան և միջազգային խոսնակներ 📌 Մարքեթինգային ակտուալ թեմաներ 📌 Ոլորտային խնդիրներ և փորձված լուծումներ 📌 Ինտերակտիվ քննարկումներ 📌 Լիքը դռայվ ու հատուկ հյուր Ogilvy-ից Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել այս հղումով՝ https://www.course.am/hy/courses/mmr/marketing-myth-and-reality-/UQLD8WBVP/

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 63 63 10
Popularity 391 389 69
Dimensions 1080 x 1080 1080 x 1080 720 x 720
Creative Type Image Image Image
Network Instagram Messenger Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Armenia Armenia
Language French French NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Tutor Platform in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Tutor Platform’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Tutor Platform, you can click the app name below to view related reports.