[Tải xuống] Sách trắng 2020 về hoạt động mua phương tiện truyền thông trên thị trường quảng cáo di động toàn cầu

[Tải xuống] Sách trắng 2020 về hoạt động mua phương tiện truyền thông trên thị trường quảng cáo di động toàn cầu

SocialPeta và Nativex cùng phát hành Sách trắng 2020 về hoạt động mua phương tiện truyền thông trên thị trường di động toàn cầu, tổng cộng gồm 80 trang. Thời gian lấy dữ liệu từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

Trong báo cáo này, SocialPeta cung cấp cho các nhà tiếp thị di động những phân tích và xu hướng dữ liệu thị trường di động toàn cầu năm 2020. Nó nhằm mục đích giúp nhà xuất bản, nhà quảng cáo và người hành nghề trong các ngành có liên
quan hiểu rõ hơn về toàn bộ ngành quảng cáo di động.

Những gì bạn sẽ thu được:

Phân tích ng dng di đng toàn cu (bao gm ng dng game và non-game)

  • Phân tích hoạt động mua phương tiện truyền thông & cái nhìn độc quyền từ SocialPeta
  • Phân tích các nền tảng quảng cáo hàng đầu
  • Phân tích thị trường & quốc gia hàng đầu
  • Phân tích các nhà quảng cáo nổi tiếng.
  • Các trường hợp quảng cáo tiêu biểu.
  • Những dự đoán marketing.