Shant Digital TV Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Shant Digital TV's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Shant Digital TV.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Shant Digital TV

App Name : Shant Digital TV

Logo

Shant Digital TV-SocialPeta

OS : iOS

Network : Google Ads(Admob),Facebook,Audience Network

Developer : Shant LLC

Publisher : Instagram,Facebook,Bus, Car, Truck - Multi Level Parking Simulator 3D,萌果消消乐:爱消除糖果点点消,开心快乐对对碰:2016冰果消除传奇,Wrestle Jump-Fighter Soccer Physics Sumotori Dream,細胞連接(Cell Connect) - 體驗數字組合的樂趣,Q Scan for Netflix

Total creative ads during the time period : 67

Duration : 654

Popularity : 3,969

Check ASO Keywords of Shant Digital TV

2. Shant Digital TV’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Shant Digital TV in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Shant Digital TV in the recent period. As of 2021-05-23, among the Shant Digital TV‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 100.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 0.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-05-23, Shant Digital TV's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 27.08%,

Audience Network's proportion is 27.08%,

Instagram's proportion is 27.08%,

Messenger's proportion is 18.77%,

's proportion is .

In the date of 2021-05-23, Shant Digital TV‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Shant Digital TV

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Shant Digital TV. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Shant Digital TV

Ad Details :

Headline :Մեր բոլոր հայրենակիցների համար ❤️💙🧡

Text :Անսպառ ֆիլմեր, շոու-ծրագրեր, սերիալներ և մուլտֆիլմեր՝ Shant Digital TV հավելվածում

Top 2 Ad Creative of Shant Digital TV

Ad Details :

Headline :

Text :Ավելի քան 15 ալիք և ամբողջական տեսադարան ընդհամենը 1 հավելվածում ⚡️
✔Դիտիր ամենառեյտինգային ֆիլմերը, սերիալները, մուլտֆիլմերն ու հաղորդումները` ցանկացած վայրում, ցանկացած պահին՝ Shant Digital TV հավելվածով 👇
https://bit.ly/30pIOLd
#ShantDigitalTV #ShantTV

Top 3 Ad Creative of Shant Digital TV

Ad Details :

Headline :📢 Ընդամենը 5 լարիից սկսած

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 59 41 6
Popularity 169 84 61
Dimensions 426 x 240 600 x 344 400 x 224
Creative Type Video Image Video
Network Facebook Facebook Audience Network
Related Ads 2 6 1
Countries Philippines Denmark Georgia
Language Filipino NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Shant Digital TV in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free Shant Digital TV's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Shant Digital TV, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.