Tomsarkgh.am Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Tomsarkgh.am’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Tomsarkgh.am.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Tomsarkgh.am

App Name : Tomsarkgh.am

Logo

Tomsarkgh.am-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : Tomsarkgh.am

Publisher : 7 Minute Workout,Korean Food Recipes - 10k Recipes,Treehouse Table,YouCam Nails - Manicure Salon for Custom Nail Art

Total creative ads during the time period : 142

Duration : 1,013

Popularity : 11,087

2. Tomsarkgh.am’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Tomsarkgh.am in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Tomsarkgh.am in the recent period. As of 2020-09-05, among the Tomsarkgh.am‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-05, Tomsarkgh.am’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-05, Tomsarkgh.am‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Tomsarkgh.am

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Tomsarkgh.am. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Tomsarkgh.am

Ad Details :

Headline :BOOMԵՐԱՆԳ

Text :ՊՐԵՄԻԵՐԱ Հուլիսի 25, 26-ին Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական թատրոնում: Կատակերգություն մեկ գործողությամբ Տոմսերի արժեքը՝ 2000-6000 դր. Պատվիրեք տոմսերն առցանց կամ զանգահարեք ☎️060 276 000☎️

Top 2 Ad Creative of Tomsarkgh.am

Ad Details :

Headline :tomsarkgh.am

Text :Մայիսի 23-ին: Դերերում՝ Լուիզա Ներսիսյան, Արեն Սաֆարյան, Թամարա Պետրոսյան, Անդրանիկ Հարությունյան, Ռաֆայել Երանոսյան Տոմսերի արժեքը՝ 2.000-5.000 դրամ

Top 3 Ad Creative of Tomsarkgh.am

Ad Details :

Headline :tomsarkgh.am

Text :ՊՐԵՄԻԵՐԱ Հուլիսի 25, 26-ին Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական թատրոնում: Կատակերգություն մեկ գործողությամբ Տոմսերի արժեքը՝ 2000-6000 դր. Պատվիրեք տոմսերն առցանց 👇 կամ զանգահարեք ☎️060 276 000☎️

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 234 232 139
Popularity 987 364 287
Dimensions 1920 x 1080 400 x 228 640 x 335
Creative Type Video Video Image
Network Facebook Instagram Instagram
Related Ads 2 10 5
Countries Armenia Estonia Estonia
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Tomsarkgh.am in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free Tomsarkgh.am’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Tomsarkgh.am, you can click the app name below to view related reports.